English

Terms of Use

General conditions of use of manda.sk s.r.o.

The operator of the portal manda.sk, eservice.app, iservis.app and other applications from the publisher is not responsible for the content of published data, including text and photos. Data on users of manda.sk applications will be used by the operator only within the limits of the law. The operator is not responsible for the misuse of public user data by third parties. The Operator has the right to change, innovate and otherwise modify the services of the manda.sk s.r.o. without the prior consent of the users. The operator reserves the right to occasionally send a newsletter or other information or promotional e-mail.

Operator:

manda.sk  s.r.o.
Jurovského 7
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46521488
DIČ: 2023464278
e-mail: info@manda.sk

Cancellation of registration:

The user cannot cancel the registration himself. In case of profile change or deletion, it is necessary to contact us. The operator reserves the right to cancel the registration or deny access to any user without giving a reason. After deregistration of the user, the operator has the right to maintain the information entered by the user on the server for an indefinite period of time (especially the IP address of the computer and access times (Logs) of the user). After deregistration of the user, all user posts that were and are publicly available (discussion forum posts) remain on the server at the same time.

Paid services

The application operator manda.sk charges according to the current price list:

  • synchronization of data from the eService.app application (resp. iServis.app) to the server, resp. retrieving data from the server through the application

Consent to the processing of personal data

In accordance with the provisions of § 11 of Act no. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection, as amended (hereinafter also referred to as the „Personal Data Protection Act“ in the relevant grammatical form), I hereby grant to the company manda.sk s.r.o., registered in the Commercial Register of the Banská Bystrica District Court, Section Sro, file no. 21544 / S, IČO: 46521488, with its registered office at Jurovského 7, 974 01 Banská Bystrica (hereinafter also referred to as the „operator“ in the relevant grammatical form) as the operator of the website with the domain address www.manda.sk, eservice.app, iservis.app and at the same time, as the operator, in accordance with the relevant provisions of the Personal Data Protection Act, explicit consent to the processing of personal data about me, for the purpose of creating the operator’s own records and database of clients and for the purposes of marketing the operator and its services and products. I declare that all personal data provided by me are provided to the controller voluntarily, freely, seriously and without error and that they are complete and true. I give my consent to the operator for a period of 15 years, with the knowledge that I have the right to withdraw my consent at any time. At the same time, I declare that I am informed in a timely and proper manner about the processing of my personal data. For the avoidance of doubt, it is stipulated that by checking the box (checkbox) marked „I agree to the processing of personal data“, I, as the provider of personal data, give the company consent to the above extent. In accordance with the provisions of Section 15 of the Personal Data Protection Act, the controller notifies the data subject that the personal data that the controller has the right to process are all data specified in the registration form.

Slovensky

Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania aplikácií manda.sk s.r.o.

Prevádzkovateľ portálu manda.sk, eservice.app, iservis.app a ostatných aplikácií od vydavateľa nenesie zodpovednost za obsah uverejnených údajov, a to vrátane textu aj fotografií. Údaje o používateloch aplikácií manda.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednost za zneužitie verejných údajov používateľov tretími stranami. Prevádzkovateľ má právo menit, inovovat a inak upravovat služby aplikácií manda.sk s.r.o. bez predchádzajúceho súhlasu používateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na obcasné rozoslanie newslettera, alebo iného informacného alebo propagacného e-mailu.

Prevádzkovateľ:

manda.sk, s. r. o.
Jurovského 7
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46521488
DIČ: 2023464278
e-mail: info@manda.sk

Zrušenie registrácie:

Registráciu si nemôže zrušit sám používatel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovat. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušit registráciu alebo zamedzit prístup ktorémukolvek užívatelovi bez udania dôvodu. Po zrušení registrácie používatela má prevádzkovateľ právo udržiavat informácie zadané používatelom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používatela). Po zrušení registrácie používatela zároven na serveri zostávajú aj všetky príspevky používatela, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Spoplatnené služby

Prevádzkovateľ aplikácií manda.sk spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka:

  • synchronizáciu údajov z aplikácie eService.app (resp. iServis.app) na server, resp. načítanie údajov zo servera cez aplikáciu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom gramatickom tvare) týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnosti manda.sk s.r.o., zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21544/S, IČO: 46521488, so sídlom Jurovského 7, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) ako prevádzkovateľovi internetovej stránky s adresou domény www.manda.sk, eservice.app, iservis.app a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to pre účely vytvárania vlastnej evidencie a databázy prevádzkovateľa o klientoch a pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi na dobu 15 rokov s tým, že si som vedomý/á, že mám právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň vyhlasujem, že som včas a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ ja ako poskytovateľ osobných údajov udeľujem spoločnosti súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu. V súlade s ustanovením § 15 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ upovedomuje dotknutú osobu, že osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ právo spracovať sú všetky údaje uvedené v registračnom formulári.